หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านคำนาดี
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
นางสาวอรจิรา ชาญสูงเนิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสมควร อุปพงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ชุมชนบ้านมาย    จ.สกลนคร
นางไพวรรณ สุพรหมอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านมาย    จ.สกลนคร
นางอุไรวรรณ ชินชา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนบ้านมาย    จ.สกลนคร
นายเอกพงศ์ สันตะวัน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,733,324 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,632,542 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,248,201 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,201,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,996,107 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,858,000 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,676,052 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,642,988 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,629,705 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,487,748 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,411,197 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,390,320 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,382,859 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันวิสาขบูชา ปี 59
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 29 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
ประชุมผู้ปกครอง 59
โรงเรียนบ้านศิลา
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
กิจกรรมทำบุญโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 30 มิ.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการหนังสือเล่มเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 30 มิ.ย. 59
คำอธิบายสาระสำคัญของร่งรัฐธรรมนูญ 10 เรื่องที่น่ารู้ เล่มที่ 2
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 30 มิ.ย. 59
แบบรายงานการประเมินตนเองของอปท ระดับปฐมวัย SAR
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 30 มิ.ย. 59
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านตาเป้า | 26 มิ.ย. 59
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(แผนปฏิบัติการ) ปี 59
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 30 มิ.ย. 59
เผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาวง | 30 มิ.ย. 59
จงฮั้วปริทัศน์ ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
โรงเรียนจงฮั้ว | 30 มิ.ย. 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 30 มิ.ย. 59
ให้กรอกข้อมูลบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 59
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 มิ.ย. 59
รายงาน ถิ่นอมตะเชียงแสนแดนสามเหลี่ยม
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการประชุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่1/2559
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
หัตถกรรมท้องถิ่น
โดย : นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
ร.ร.เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    จ.เชียงใหม่
สื่อการเรียนรู้ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โดย : นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพัด
ร.ร.เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    จ.เชียงใหม่
การบริหารจัดการการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสื่อ ICT
โดย : นายประทีป วิมลพันธ์
ร.ร.เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    จ.เชียงใหม่
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
โดย : นายพงศกร นนดารา
ร.ร.โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    จ.ยโสธร
โครงงานคุณธรรม5
โดย : ด.ช.ปุณวัช คงดั่น
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม4
โดย : ด.ช.ภาคภูมิ ดวงสว่าง
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม3
โดย : ด.ช.บุญอุ้ม พ่วงขวัญ
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม2
โดย : ด.ช.วีระภาพ สมพงษ์
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th